درباره شرکت

حوزه فعالیت شرکت هلدینگ بنیز کشاورزی است، که بنیز تجهیز و بنیزنهاده ایرانیان از شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ می باشند، شرکت بنیزنهاده ایرانیان تولید کننده کودهای شیمیایی ماکرو و میکرو می باشد، شرکت بنیز تجهیز تامین کننده تجهیزات آبیاری می باشد.