درباره شرکت

شرکت دانش بنیان فناوری سینمایی پیروز در زمینه تولید تجهیزات فیلمبرداری سینمایی فعالیت می کند.