درباره شرکت

گـروه صنـایع رانـیــز در سـال 1374 فعالیـت خـود را بـا هـدف تأمیـن مـواد اولیـه، تهیـه و توزیـع فلـزات و مـواد شیمیـایی صنعتـی، در پـاسخ بـه نیـازهای صنایـع فـولاد، ریختـه‌گری، خـودرو، شیشـه، باطریسـازی و آبکـاری بـا تکیـه بـر دانـش فنـی داخلـی و همکـاری بـا شرکت‌هـای معتبـر خارجـی آغـاز نمـود.
سرمایـه اصلـی مـا همانـا نیـروی انسانـی وفـادار، بـا دانـش و توانمنـد است کـه نهـایـت تـلاش و دقـت خـود را بـا هـدف ارائـه محصـولات بـا کیفیـت، مبـذول داشتـه تـا بتوانیـم ایفـاگــر نقشـی کـوچـک در رشـد، شکوفائـی و توسعـه صنـایع تولیـدی کشـور باشیـم.