درباره شرکت

مرکز نوآوری و کارآفرینی پوگان، ارائه دهنده خدمات کسب و کار، با توانمندسازی افراد و کسب و کارهای رشدگرا و نوآور،برای ایجاد برندهای قوی و پایدار با اشتراک گذاری میراث دانش،هنر،تخصص و تجربه زیسته مثبت خود،برای تسهیل مسیر خودشکوفایی آنان در اکوسیستم جواهر و گوهر، زر و زیور،
بهترین شیوه ها و راهکارهای فناورانه،حرفه ای،مدرن،تجاری،تخصصی و یکپارچه را مدل،اجرا و تامین میکند.