درباره شرکت

شرکت لیزر فتونیک بهشتی که در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی مستقر است، در زمینه تحقیقات لیزر و فتونیک مشغول به فعالیت است.