درباره شرکت

استارتاپ مفید یک خانواده کوچک و نوپا است که فعالیتش در راستای طراحی و توسعه اپلیکیشن داوطلبانه است؛ خانواده‌ای که در آن روابط افراد بر اساس اعتماد و همکاری متقابل تعریف شده.

استارتاپ مفید مبتنی بر داده هایی است که از ذهن پویا و خلاق جوانان ایران در راستای خدمات اجتماعی و داوطلبانه قدرت می‌گیرد و در قالب اپلیکیشن به مردم ارائه میشود.
این اپلیکیشن به عنوان راهکاری اثربخش برای تقویت فعالیت های داوطلبانه و مردمی، فعالیت خود را با یک تیم کوچک آغاز کرده است و در نظر دارد که کمتر از چند سال آینده به بزرگ‌ترین تسهیل گر و عامل تقویت کننده فعالیت های داوطلبانه و مردمی در ایران تبدیل شود.

این استارتاپ در حوزه تولید و طراحی یک سوپر اپلیکیشن که مربوط به فعالیت داوطلبانه است فعالیت میکند