درباره شرکت

شرکت آزمون آتی فن در سال 2005 با هدف ارائه سیستم ها و ادوات ابزار دقیق و اتوماسیون و لوازم و تجهیزات کنترل صنعتی ادوات و تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم و تجهیزات بازرسی مهندسی و تجهیزات الکتریکی تأسیس گردید و جزو شرکتهای شناخته شده در وندور لیست وزارت نفت می باشد.