درباره شرکت

حوزه کاری صنعت Game
فعالیت دو شیفت کارمندان خانم و اقا
محیط اداری