درباره شرکت

شرکت دانش بنیان در زمینه تولید مواد اولیه و تعاونی نساجی که با بسیاری از شرکتهای بزرگ نساجی در حال فعالیت میباشد