درباره شرکت

ساخت قطعات صنعتی مربوط به نفت ، گاز پتروشیمی