درباره شرکت

ما معتقدیم تغییرات یهویی و یه‌شبه اتفاق نمیفته و سعی داریم با فروش کتاب، به‌تدریج باعث و بانی ایجاد تغییرات مثبت باشیم.