درباره شرکت

ما مجموعه شرکت مارکتینگ دینامیک با 23 سال سابقه در ایران، دوبی و کانادا هستیم.
که توی کانادا به نام شرکت مارکتینگ فانتاستیکا ثبت شدیم
برند رسانه ای فارسی مشترک ما توی همه این مجموعه شرکتها، گویا هست.ما در حوزه تبلیغات و مارکتینگ فعالیت میکنیم.