درباره شرکت

انجام پروژه های صنعتی شامل مهندسی، تامین و احداث می باشد . و همچنین امور پیمانکاری در حوزه های عمران و طراحی ، ساخت ، تامین تجهیزات و … می باشد .