درباره شرکت

عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی عادی و اضطراری، تجهیزات و لوازم برقی تاسیساتی، برق رسانی، ups، تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش ، تاسیسات و تجهیزات بهداشتی، آبرسانی، تاسیسات و تجهیزات آتش نشانی و هواسازها
خدمات فنی و مهندسی تعمیر و نگهداری سیستم های دوربین، کلاک، پیج و مخابرات