درباره شرکت

فعال در زمینه برگزاری سمینارها و آموزش های تخصصی در حوزه پزشگی و تجهیزات پزشکی است.