درباره شرکت

بازلی، برند تولید ملی (پوشاک آقایان) که با هدف ارتقای سطح کیفیت تولیدات داخلی و کارآفرینی فعالیت میکند. (لطفا به تلفط بازلی دقت شود bazzelli)