بازرگانی پویا صنعت خاورمیانه

فرصت های شغلی - 2

درباره شرکت

شرکت بازرگانی پویا صنعت خاورمیانه در راستای تکمیل کادر اداری اقدام نموده است.
این شرکت وارد کننده لوازم و تجهیزات صنایع مفتولی و ماشین آلات می باشد.