درباره شرکت

واردات تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و فروش کالاها به مراکز تشخیصی و درمانی سراسر کشور به صورت مستقیم