درباره شرکت

شرکت بهین توسعه فرآیند هماهنگ در زمینه طراحی و تولید نرم افزارهای سفارش مشتری فعالیت دارد که تاکنون موفق به تولید چند سامانه ملی شده است