درباره شرکت

یک اکوسیستم در حوزه بهداشت برای آنهایی که متفاوت هستند.
کرین مد بخشی از یک مجموعه بزرگتر در حوزه درمان است. ما دنبال افرادی هستیم که آرزوهای بزرگ دارند. دوست دارند تلاش کنند و اثر گذار باشند.