درباره شرکت

شرکت سبا کوشا کشت(سباکو)
فعالیت در زمینه واردات نهاده های کشاورزی(بذر،کود،آفت کش)