درباره شرکت

تاریخچه موسسه آموزشی ارژنگ

این مركز از سال 1383 با هدف ارائه خدمات آموزشی به سازمانها فعالیت خود را آغاز نموده است و در طى دوره فعالیت خود همواره برگزاری دوره های کیفی مطابق استانداردهای روز جهانی را به عنوان سیاست اصلی پیشرفت خود قرار داده است. در همین راستا فعالیت خود را در زمینه آموزش شبکه و آی تی ادامه داده است.