درباره شرکت

شرکت دانش بنیان در زمینه استخراج و فراروی فلزات غیر آهنی و ارزشمند