درباره شرکت

تامین کننده مواد اولیه نساجی برای کارخانه ها و بافندگی ها
واردات مواد اولیه نساجی