درباره شرکت

مطب روانپزشکی دکتر عاطفه کمالو (مجموعه ی آنتی استرس) . فعالیت ها : ویزیت بیماران و درمان دارویی ، درمان های غیر دارویی شامل مشاوره و روان درمانی و زوج درمانی توسط روانپزشکان یا روانشناسان مجموعه