درباره شرکت

مرکز درمانی و مشاوره
بخش های تخصصی تصویربرداری، دندانپزشکی، آزمایشگاه و انواع تخصص های پزشکی
در ۵طبقه مجزا