درباره شرکت

شرکت بین المللی اسپرلوس هانا از سال 1397 بزرگترین شرکت در صنعت تبلیغات و شبکه های اجتماعی و آموزشی و همایش فعالیت دارد
این شرکت غیر از ایران در 29 کشور دیگر فعالیت دارد