درباره شرکت

این موسسه یک سازمان بشردوستانه است که در چهارچوب اساسنامه خود در جهت ایجاد تغییر در زندگی کودکان مناطق محروم فعالیت می کند.
تمرکز این موسسه به مسائل مرتبط با کودکان، اعم از آموزش، بهداشت، سلامت، رفاه خانواده است.
ایجاد شرایط مناسب برای رشد و بالندگی کودکان مناطق محروم جزء اهداف این موسسه می باشد.